ขั้นตอนที่ 1

ออกแบบวาดโดยวาดคร่าวๆ บนกระดาษ กำหนดขนาด และสัดส่วนของชิ้นงาน แล้วขึ้นโครงร่างเหล็กตามแบบ

ขั้นตอนที่ 2

ผสมปูน แล้วปาดปูนตามโครงร่าง สุดท้ายเก็บลายละเอียดและลวดลายบนตัวช้าง